Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door Indigo Legal (“AVW’en”):

NL

AVW’en  v.1.0 – © INDIGO LEGAL –  in werking vanaf 01/04/2015

TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige Algemene Voorwaarden voor dienstverlening (hierna afgekort als “AVW’en’”) zijn van toepassing op alle toevertrouwde prestaties die (een) jurist(en) bij of namens INDIGO LEGAL (hierna afgekort als “IL” of “wij/ons”) aan cliënten lever(t)(en). Deze AVW’en zijn van toepassing op alle vennoten, medewerkers, personeel,  stagiairs-studenten en alle personen die met ons samenwerken.  Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van IL, wordt hij geacht deze AVW’en te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Een volledige kopie van deze AVW’en (of een opvolgende versie) is verkrijgbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek vanwege de klant.  De eventuele publicatie van deze AVW’en op eender welk openbaar medium (zoals de website van IL) is als dusdanig geen juridische voorwaarden voor deze AVW’en om toepasselijk/uitvoerbaar te zijn ten aanzien van een welbepaalde klant. Deze AVW’en blijven van toepassing voor zolang IL de verzochte diensten uitvoert en zolang deze effect sorteren. De mogelijke andersluidende algemene of inkoop- voorwaarden van de cliënt zullen slechts middels uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke aanvaarding vanwege IL toepassing vinden. Behoudens bekendmaking of publicatie door IL van een recentere versie, ongeacht de drager ervan, zullen de huidige AVW’en eveneens van toepassing zijn op alle toekomstige relaties tussen de partijen. Elke bijvoeging, wijziging of afwijking dient uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk te zijn aanvaard door IL.

OVEREENKOMST TUSSEN CLIËNT EN INDIGO LEGAL

Indien een cliënt een opdracht aangaat met een bepaalde jurist van het kantoor INDIGO LEGAL wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en ons kantoor IL ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een specifieke persoon uitgevoerd wordt. IL heeft daarbij de mogelijkheid om de opdrachten en zaken toe te wijzen aan eender welke jurist die deel uitmaakt van of samenwerkt met ons kantoor. IL is ook vrij om de ene jurist te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten. IL heeft tevens de mogelijkheid om volgens haar inzicht en in het belang van een volledige professionele dienstverlening bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere betrokken derde partijen, zoals technische deskundigen of andere lokale or buitenlandse advocaten of adviseurs die geen deel uitmaken van het kantoor IL, voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

Hoewel dit hoegenaamd geen voorwaarde is om betaalbare juridische diensten voor een cliënt aan te vangen, behoudt IL zich naar eigen discretie het recht voor om de cliënt te verzoeken om een schriftelijke opdrachtbrief/email te aanvaarden of te tekenen waarin verdere specificaties voor de contractuele relatie en/of een specifieke opdracht kunnen verduidelijkt worden.

IL biedt haar diensten uitsluitend en specifiek ten behoeve van de verzoekende client aan; enige derde partijen kunnen niet zo maar daarop vertrouwen noch enig recht op het verrichte werk en bereikte resultaten daaraan ontlenen.

BELANGENCONFLICTEN

Alvorens uw instructies te kunnen aanvaarden zullen zowel INDIGO LEGAL als de klant naar best vermogen verifiëren en elkaar verwittigen ingeval er mogelijke belangenconflicten bestaan die ons daadwerkelijk verhinderen om voor u op te treden, dit voor de aanvang van de initiële dienstverlening door IL.

COMMUNICATIE – INFORMATIE-UITWISSELING

Opdrachten en/of instructies voor INDIGO LEGAL kunnen mondeling en/of schriftelijk aan IL overgemaakt en/of bevestigd worden, tenzij een andere, meer flexibele vorm van onderlinge samenwerking in voege getreden is (bijv. uitwisseling via telefoon, email en in vergaderingen; periodieke monitoring of opvolging in een dossier; specifieke legal alerts, etc). De klant aanvaardt uitdrukkelijk het risico inzake communicatie via elektronische weg, in het bijzonder mogelijke fouten of weglatingen, interceptie, beschadiging of verlies van gegevens, vertraging or transmissie van virussen. De klant vrijwaart IL tegen enige gevolgen daarvan.  Niettemin kan IL en de klant uitdrukkelijk afspraken maken over de inzet van bijzondere beveiligingsmaatregelen voor de communicatie en de uitwisseling van informatie, zoals het gebruik van encryptie, digitale handtekeningen of tijd stempels.

De klant stemt ermee in om IL te voorzien van alle informatie en begeleiding die nuttig en noodzakelijk zijn voor de levering van de gevraagde diensten. De klant verbindt zich ertoe om alle gegevens en informatie te bezorgen zo nodig, onderbouwd door documenten. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem / haar of namens hem / haar aan IL verstrekte informatie. De klant begrijpt dat een effectieve en efficiënte levering van de diensten afhankelijk is van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.

TERMIJNEN VOOR VERLENING VAN JURIDISCHE DIENSTEN

INDIGO LEGAL zal ten alle tijde redelijke inspanningen doen om haar dienste prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Elke loutere inschatting in dit verband is niet verbindend en zal geen formele deadline uitmaken, tenzij anderszins zo overeengekomen tussen IL en de klant

In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt IL zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. IL is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

GEWIJZIGDE UITVOERING VAN OVEREENKOMST

Indien er nadat ere en overeenkomst tot stand gekomen is, deze omwille van onverwachte omstandigheden meer complex en bezwarend wordt, is IL gerechtigd om haar uitvoering op te schorten of haar verplichtingen overeenkomstig aan te passen.

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN M.B.T. DOCUMENTEN

IL behoudt alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in advies, documentatie en andere informatie verstrekt aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders tussen IL en de opdrachtgever wordt overeengekomen.

De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van INDIGO LEGAL zijn in principe beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en kunnen enkel gebruikt of gereproduceerd worden mits de uitdrukkelijke voorafgaande én schriftelijke toestemming van IL. Voormelde documenten zijn uniek naargelang specifieke situaties en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door IL.

De cliënt mag reproducties van dergelijke informatie maken voor eigen intern gebruik, maar kan deze niet doorgeven aan derden, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van IL. Elk advies of contractuele documenten die door IL naar de klant verzonden werden, moeten beschouwd worden  als een ontwerpversie voor verdere discussie-doeleinden en de klant gaat akkoord om deze conceptversies niet openbaar te maken of daarop te vertrouwen, tenzij IL duidelijk aangeeft dat het document in een definitieve versie wordt aangeleverd.

AANSPRAKELIJKHEID

De contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van INDIGO LEGAL, met inbegrip van alle juristen die binnen IL werkzaam zijn of juristen/advocaten die optreden namens IL, betreffende enige materiële aanspraken voor bewezen schade, veroorzaakt door en als gevolg van een handeling of (grove) nalatigheid ten aanzien van de klant, zal in ieder geval en in totaal niet hoger zijn dan het bedrag van de dekking die door IL professionele aansprakelijkheidsverzekeraar (het toepasselijke bedrag kan op een case-by-case basis door IL aan de klant op zijn eerste verzoek ter kennis gebracht worden), of bij gebreke daarvan het bedrag van enige werkelijke directe schade beperkt tot het laagste van i) het totaal honorarium aangerekend en daadwerkelijk door de klant betaald voor het desbetreffende deel van de opdracht die de schade veroorzaakt, of ii) een bedrag van maximaal 10.000 EUR (of het geconverteerde gelijkwaardig in lokale munt). Een dergelijke beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade of verlies als gevolg van opzettelijke fout, fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken aan de zijde van de IL.

Onder geen enkele omstandigheid is IL aansprakelijk voor een van de volgende, zelfs indien zij vooraf op de hoogte gebracht werd van de mogelijkheid ervan: indirecte of economische gevolgschade, verlies van klanten / goodwill, verlies van productie, verlies van tijd, verlies van verwachte besparingen, gederfde winst of omzet, morele of reputatieschade, verlies of beschadiging van gegevens of het verlies van commerciële mogelijkheden.

IL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van de ontvangst of niet-ontvangst of het gebruik of het niet-gebruik van door haar verzonden elektronische communicatie of documenten.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, IL is niet verantwoordelijk voor de diensten die worden geleverd door derden en die zij heeft gevraagd. IL zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van derden of eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid opgelegd door derden, indien de tussenkomst van de derde partijen werd gevraagd of overeengekomen door de klant.

De klant houdt IL en alle juristen die werkzaam zijn binnen het kantoor of advocaten die optreden namens IL, schadeloos en zal hen vrijwaren tegen elke vordering van een derde partij als gevolg van de levering van diensten door IL aan de klant.

VERGOEDINGEN EN KOSTEN VOOR DE LEVERING VAN DE DIENSTEN

De vergoedingen voor diensten die door INDIGO LEGAL geleverd worden, zijn zoals gebruikelijk gebaseerd op de standaard uurtarieven, rekening houdend met de aard, de complexiteit en de urgentie van de zaak en de anciënniteit / ervaring van een individuele jurist die voor de klant werkt. Elke voorafgaande inschatting van vergoeding met betrekking tot de tijdsinspanning die voor de levering van de diensten nodig zal zijn, wordt gemaakt in goed vertrouwen en is niet-bindend, tenzij tussen IL en de cliënt anders overeengekomen is. IL zal proberen om de klant tijdig te informeren ingeval een inschatting vóór de voltooiing van een opdracht in aanzienlijke mate dreigt te worden overschreden. Elke inschatting van IL is exclusief BTW, tenzij anders gecommuniceerd.

Verschillend van sommige andere kantoren zijn onze uurtarief prijzen inclusief alle normale kosten, zoals de kosten voor het secretariaat en de algemene administratieve en ICT kantoorkosten.

Extra kosten of specifieke uitgaven, betaald of opgelopen namens cliënten, worden apart in rekening gebracht tegen werkelijke kostprijs in aanvulling op onze honoraria. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot o.a. griffierechten, procedurele formaliteiten, deurwaarders, notarissen, experts, buitenlandse advocaten, de registratie van documenten, zegelrechten of andere belastingen of kosten, koeriers / postdiensten, kosten voor vertaling, transport, reiskosten, fotokopieën, onderzoek in externe bibliotheken, etc . IL kan ook de tijd besteed aan een inleidende raadpleging (bijvoorbeeld telefonisch) aanrekenen alsook de voorafgaande juridische of andere onder/opzoeking nodig om een nauwkeurige inschatting voor te bereiden.

IL behoudt zich het recht voor een provisie te vragen vóór de verrichting van elke prestatie. 

FACTURATIE

Tenzij andersluidende overeenkomst tussen INDIGO LEGAL en de cliënt, factureert IL haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat IL van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. IL behoudt zich het recht voor een provisie te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. 

Iedere klacht met betrekking tot een factuur moet aan IL gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.

Indien de client een interne purchase order (PO) procedure hanteert, zal hij IL proactief waarschuwen voor/bij de aanvang van elke instructie door het correcte PO nummer te communiceren. Laattijdige communicatie van PO-nummers na overmaking van de factuur door IL zal niet tegenstelbaar zijn ten aanzien van IL.

BETALING

Alle bedragen in de facturen vanwege INDIGO LEGAL zijn contant betaalbaar, zonder enige korting (tenzij uitdrukkelijk vooraf door IL toegekend), op de zetel van IL of op de bankrekening die op de factuur staat vermeld. De betaling van het verschuldigde bedrag in EURO zal netto ontvangen worden (zonder enige kosten voor IL als begunstigde) en tegen de officiële bancaire wisselkoersen op datum van betaling.

Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de Belgische wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens % van het factuurbedrag bedraagt).

Meer specifiek en tenzij anders schriftelijk is overeengekomen IL, past IL  momenteel de volgende strikte betalingsvoorwaarden toe voor  elke factuur:

– in geval van laattijdige betaling zal van rechtswege een moratoire interest van 10% op jaarbasis verschuldigd zijn voor alle bedragen die niet binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum betaald zijn

– ingeval van verdere al dan niet gerechtelijke invordering zal een administratieve vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200,- EUR verschuldigd zijn en zullen specifieke toegekende voorwaarden (zoals betalingskorting) niet langer gelden

– alle vorderingen op grond van onze diensten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel en worden beheerst door het Belgische recht 

Betalings- of wisselbriefkosten zijn voor rekening van de client.

KWALITEITSMANAGEMENT

INDIGO LEGAL streeft ernaar juridische diensten van het hoogste niveau aan te bieden op maat van de specifieke noden van de klant. Indien de klant op enig moment zou menen dat deze dienstverlening voor verbetering vatbaar is, zal IL die bezorgdheden met gepaste zorg en aandacht, en zo spoedig mogelijk na hierop attent gemaakt te zijn, behandelen.

VERTROUWELIJKHEID

De juristen van het kantoor INDIGO LEGAL of de advocaten die voor IL optreden zijn onderworpen aan professionele vertrouwelijkheid. Alle werkzaamheden die we voor de klant ondernemen worden in principe strikt vertrouwelijk behandeld en wij zullen uit eigen beweging geen vertrouwelijke informatie onthullen. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. worden door IL aan haar cliënten overgemaakt, onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van IL.

Uitzonderingen op IL’s verplichting om geen vertrouwelijke informatie te onthullen, kunnen gebeurlijk bestaan wanneer:

  • IL uitdrukkelijk door toepasselijke wetsbepalingen of ethische beroepsregels daartoe verplicht wordt; IL verplicht wordt tot onthulling van dergelijke informatie door de wet, gerechtelijke of arbitrale procedure, of wanneer we verzocht worden door administratieve overheden
  • de client de onthulling toestaat;
  • de informatie zich reeds in het publieke domein bevindt;
  • de overmaking wordt gedaan aan andere adviseurs van de opdrachtgever die betrokken zijn bij het voorwerp waarop de diensten betrekking hebben;
  • de overmaking wordt gedaan aan een andere advocatenkantoor in het belang van een volledige professionele dienstverlening.

Tenzij uitdrukkelijk anders door de klant verzocht werd, mag IL de naam van de opdrachtgever gebruiken als referentie voor haar eigen marketingdoeleinden.

IDENTIFICATIE CLIENT

De klant weet en aanvaardt dat INDIGO LEGAL verplicht is om de door de Belgische wet van 11 januari 1993 (zoals verder gewijzigd) opgelegde verplichtingen na te leven met betrekking tot de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name wat betreft waakzaamheid met betrekking tot haar klanten en rapportage aan de daartoe opgerichte autoriteiten, van alle vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme.

De klant weet ook dat deze wet kan dwingen IL haar klanten te identificeren. De klant moet zijn/haar volledige steun te verlenen in dit verband, zoals voorgeschreven door de wet. De opdrachtgever zal te allen tijde IL nauwkeurige en volledige identificatie informatie, waaronder de identiteit van haar eigen klanten of economische eigenaren, bezorgen. IL behoudt zich het recht voor om de levering van de diensten niet aan te vangen zonder dergelijke informatie.

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

INDIGO LEGAL en de klant zullen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming respecteren bij de verwerking van persoonlijke gegevens als gevolg van een opdracht toevertrouwd aan IL. In het bijzonder garanderen zij dat zij de toestemming hebben om te communiceren en dat ze deze gegevens alleen voor doeleinden zullen verwerken die verband houden met de opdracht en voor zover nodig is voor dergelijke doeleinden. IL en de opdrachtgever engageren zich tevens om dergelijke gegevens niet aan derden over te dragen, tenzij dit door de wet vereist is of zij elkaar hiertoe machtigen. Geïdentificeerde betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie of verwijdering te vragen indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn d.m.v. het toezenden van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek.

NIETIGHEID

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige AVW’en nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

BEVOEGDE RECHTBANK – TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomst tussen IL en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, zonder toepassing van verwijzigingsregels onder het international privaatrecht. De partijen zullen eerst proberen te streven om minnelijke oplossingen voor een geschil te vinden. In geval van een onopgelost geschil, zijn de Nederlands sprekende rechtbanken van Brussel (België) exclusief bevoegd. IL blijft echter gerechtigd om de procedure te starten voor de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

In ieder geval verjaren vorderingen tegen IL indien de bevoegde rechter niet gevat werd binnen twaalf maanden nadat de klant kennis neemt van de feiten waarop het beroep gebaseerd is of twaalf maanden te rekenen vanaf het moment dat de klant redelijkerwijs van dergelijke feiten kan worden geacht kennis te hebben verkregen.

(bron: www.indigolegal.eu – Algemene Dienstvoorwaarden)